logo firmy kadlec .Array[OBRAZEK1]. spacer nabidka
7657809050

Èeská spoleènost s 25. letou tradicí

 
maskot

Plnièka velkoobjemových pytlù (BIG BAGù)

bigbag

Leták produktu

Technický popis

Vlastnosti
Hodnoty
Využití
vážení materiálu ve speciálních big-bag pytlích
Váživost
1500 kg
Pøesnost
1 kg
Povrchová úprava
komaxitový lak
Souèást dodávky
tøífázový motor s pøevodovkou, vyhodnocovací indikátor
volitelná výbava: silový rozvadìè
Možnosti váhy
výstup do PC nebo na tiskárnu, hrubé / jemné dávkování, zadávaní dávkovacích hodnot
Stanovené mìøidlo: ANO

Poznámka:
Pøiložený obrázek je jen ilustrativní
Mùžeme dodat: šnekové podavaèe, ventily, klapky

Prostøedí: Such

Záruka: Standardnì 1 rok, dodateènou záruku možno sjednat pøi objednávce.

Dodací lhùta: Na poptávku

Pøíslušenství:

Název
Popis